💠💠 توصیه های اجرایی آیین نامه ها در ساختمانهای اسکلت فلزی

 

💠اگر دهانه خرپا يا شاهتيري بيش از 8 متر باشد، براي جبران تغيير شكل در اثر بار مرده بايد قبلا به آن كوژ يا خيز منفي (پيش خيز) يا شكل رو به بالا تغییر دهيم. مقدار تغيير شكل را مهندس محاسب تعيين خواهد کرد

💠براي جلوگيري از خوردگي قطعات فولادي حداقل ضخامت اجزاي اعضاي سازه كه در فضاي خارج و در معرض عوامل جوي يا اثرات خورنده ديگر هست از 6 ميليمتر كمتر نباشد. در محيطهاي خشك و به دور از هر گونه آثار خورندگي، اين مقدار به 5 ميليمتر كاهش خواهد یافت

💠به كار بردن روشهاي گرم كردن موضعي يا تغيير شكل مكانيكي براي ايجاد انحنا و يا از بين بردن ان (راست كردن خم) مجاز است. دماي موضعهاي گرم شده نبايد از 565 سانتيگراد براي فولادهاي قوي مخصوص و 650 درجه سانتيگراد براي فولادهاي نرمه بيشتر باشد. صافكاري آهن الات در درجه حرارت بالا به نوعي كه رنگ محل تحت حرارت آبي باشد، مجاز نخواهد بود

💠لبه هايي كه با شعله بريده خواهد شد(و در آينده محل وارد شدن تنشهاي كششي بزرگي خواهد بود) بايد كاملا يكنواخت و خالي از ناهمواريهاي بيش از 5 ميليمتر باشند. ناهمواريها و خراشيدگيهاي بيش از 5 ميليمتر را بايد با سنگ زدن و در صورت لزوم با جوش هموار تعمير كاري كرد؛ همچنين لبه هاي بريده شده با شعله كه مصالح جوش در آن قرار خواهد گرفت، بايد تا حد امكان عاري از ناهمواري و بريدگي باشد.

💠در درزهاي فشاري كه در آنها انتقال نيرو از طريق فشار تماسي مستقيم قسمتي از ظرفيت اتصال را تشكيل مي دهد، بايد سطوح قطعات در تماس، به وسيله تراش دادن، سوهان زدن، سنگ زدن و روش مناسب ديگری به خوبي آماده شده باشد.

💠در بلند كردن قطعات، بويژه شاهتيرهاي بلند و خرپاها بايد از نقاط مخصوص كه قبلا معين شده است با احتياط كامل به منظور جلوگيري از ايجاد تنش زياد در قطعه استفاده باید کرد

💠به منظور تصحيح نقايص جزئي ساخت معمولا مي توان از تراش، ضربه و يا برش كم استفاده كرد، ولي هرگز نبايد از مشعل برش، مخصوصا براي رفع نقايص قطعات اصلي كه معمولا تحت فشار هستند، استفاده نمود. استفاده از مشعل ممكن است در رفع نقايص تيرهاي فرعي كه تحت فشار نيستند، مجاز باشد. در هر صورت، پس از رفع نقص، تميزكاري سطوح، مخصوصا سطوحي كه روي هم قرار مي گيرد، الزامي است.

💠در صورتيكه در ابعاد نهايي اسكلت فلزي انحرافاتي مشاهده شود، اگر مقادير آنها از مقادير انحراف مجاز نصب بيشتر نباشد، كار انجام شده در رديف كار خوب به شمار مي آيد. به طور كلي، هر يك از قطعات نصب شده بايد شاغول يا تراز شود و در محور صحيح تشخيص طبق نقشه قرار گيرد ، به شرطي كه انحراف آن از 500/1 بيشتر نباشد.

💠در نصب قطعات فلزي خطرات جاني وجود دارد؛ بنابراين بايد نكات ايمني، چه از نظر پوشش و چه از نظر كاري رعايت شود . قطعات فلزس در نصب مقدماتي (موقت) بايد ب پيچ و مهره يا هر وسيله ممكن، به نحوي كه در مقابل تنشهاي نصب و مانور كارگران مقاومت بنماید به هم متصل می شوند به جز در مواردي كه در بادبندهاي كافي به طور دائمي در اسكلت تعبيه شده است، همواره بايد از مهارها و بادبندهاي موقتي و مستحكم تا زماني كه ايمني ايجاب مي كند و اسكلت فلزي پايداري خود را به دست نياورده است، براي جلوگيري از خطر سقوط قطعات فلزي استفاده كرد

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است